Yhdistys

Hallitus

Toimintasuunnitelma

Säännöt

Liity jäseneksi

Myyntituotteet


Yhdistyksen säännöt

 


Yhdistyksen nimi on Rex-kissa ystävät ja sen kotipaikka on Turku, toiminta alueena on koko Suomi


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää rotukissaharrastusta sekä edistää ja tukea rotukissaharrastusta Suomessa erityisesti rex ja kiharakarvaisten kissojen osalta.
Lisäksi edistää rex ja kiharakarvaisten kissojen kasvatusta ja tunnetuksi tekemistä sekä toimia roduista kiinnostuneiden yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- järjestää jäsenilleen kissaharrastukseen liittyviä opetus-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia
- huolehtii osaltaan harrastustoiminnasta järjestämällä rex ja kiharakarvaisten rotujen esittelytilaisuuksia ja näyttelyitä
- voi julkaista omaa tiedotuslehteä
- ylläpitää omia internet- sivuja
- toimii yhdessä muiden harrastajien kanssa Suomessa ja ulkomailla ja ylläpitää yhteyksiä muihin kissoja harrastaviin yhdistyksiin joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet
- jakaa rotutietoa rex ja kiharakarvaisista kissaroduista

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa hankittuaan asianomaisen luvan:
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Ainaisjäseneksi pääsee maksamalla sen hetkisen jäsenmaksun kymmenkertaisesti.

Varsinaiset, ainais- ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksensä toimintaa.
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen rotukissakasvatuksesta kiinnostunut henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen periaatteet ja nämä säännöt.


Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.
Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun.
Ainaisjäsen on velvollinen maksamaan varsinaisen jäsenen vuotuisen jäsenmaksun kymmenkertaisena, jonka jälkeen hänellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.


Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi ja jäsenten toimikausi kaksi vuotta. Hallituksen varsinaisista jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa syyskokouksesta seuraavan tammikuun 1. päivänä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.


Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä


Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomut on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.


Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi- toukokuussa ja syyskokous syys- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Jos äänet menevät tasa, ratkaisee puheenjotajan ääni, mutta vaaleissa ratkaisee arpa.

10§
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenilel postitetulla kirjeellä kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai yhdistyksen kotisivuilla.

11§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä, Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttumisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste